innocentryczna

137 tekstów – auto­rem jest in­no­cen­tryczna.

wycze­kiwała burzy, wie­działa, że tyl­ko ona jest praw­dzi­wa. Bez złudzeń, bez fałszu, bez maski 

myśl
zebrała 11 fiszek • 19 marca 2014, 22:58

naiw­ność nie jest ta­ka zła! bo kiedy upad­niesz i zdasz so­bie spra­we ze to ona pod­sta­wiła Ci ha­ka, jes­teś o krok wyżej, o 3kW sil­niej­sza, o 5 kg lżej­sza. Jes­teś po­nad i już wiesz co masz robić 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 stycznia 2014, 12:52

Do Ciebie...

Wytrąca po­woli z równo­wagi fakt za­nika­nia w przes­trze­ni. Od­da­lania się na os­tatni plan świado­mości. Pod is­kra­mi łez uk­ry­ty głębo­ko czar dni, które już nie wrócą. Zwątpienie... Uk­ry­te pod emoc­ja­mi uczu­cia nie mogą już nig­dy uj­rzeć nieba. Nig­dy nie wróci błękit chwil, nig­dy nie wróci ma­gia no­cy. Choć my jes­teśmy ta­cy różni, Nasze niebo jest ta­kie sa­mo. Tęsknię za ciepłem pro­mieni słońca...
mi­gota­niem gwiazd...
błyskawicami...
piorunami...
naszym pos­trze­ganiem słowa 'razem'... 

list
zebrał 1 fiszkę • 29 grudnia 2013, 23:38

A łzy...? one po­mogą Ci oczyścić wzrok, żeby zmyć złudze­nia, które uk­ry­wają bo­lesną rzeczy­wis­tość na początku każdej no­wej drogi. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 grudnia 2013, 21:22

'spa­dam, po­woli spadam....'(coma)

Tyl­ko gdzie jest to cho­ler­ne dno?

ja­koś nie mam się od cze­go odbić. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 października 2013, 23:00

bezimienne My

Se­kun­da jak wie­czność dziś,
Od­szedłeś - ja nie mam już nic...
Pus­te ściany a w ser­cu wstyd,
Chro­niłeś je - ja zgu­biłam rytm.
Ucie­czka dziś to jas­ny cel...
Wie­rzyłeś - ja opadłam z sił.
Go­niąc za dniem, zgubiłam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 2 października 2013, 16:16

miłość sta­je się większa, gdy od­ległość się zmienia dając tęskno­cie po­le do popisu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 września 2013, 22:21

list do....

Zabłądziłam.
Wszys­tkie mo­je dro­gi oka­zały się niejasne.
Nie moje.
W tej bit­wie zgu­biłam siebie.
Zgu­biłam Ciebie.
Zwątpiłam w nas.
Tak niewiele mu­siałam dać z siebie żeby uwierzyć.
Być.
Kleić.
Naprawiać.
Nie ro­zumiem mnie, więc jak Ty mógłbyś zrozumieć.
Tak da­lekie stało się to [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 16 września 2013, 16:17

Mu­sisz wal­czyć z sa­mym sobą, żeby nie spaść na dół
Mu­sisz chwy­tać moc­no dłonie które dają radość.


`dedykowane... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 września 2013, 20:56

te­raz wszys­tko na­raz więdnie,
gu­bi gdzieś sens i niszczy materię.
Jeszcze będzie pięknie,
wiatr prze­goni to co blednie.
od­naj­dziesz twar­dy grunt i zniszczysz zwątpienie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 sierpnia 2013, 14:04

innocentryczna

Może jak pokręcę się w inną stronę niż świat, to mi się w głowie poukłada....

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

innocentryczna

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność